Email : office@truism.ro

380 EUR lunar

ap 4 cam conf 1 A dec, p/4, vedere fata-spate, Su: 100 mp, imbunatatiri: termopan exterior, gresie si faianta in ba...

  • An 1987

  • Camere 4

  • 100mp

450 EUR lunar

ap 4 cam conf 1A dec, et 4/4, fara probleme cu plafonul, vedere spate, pe colt, 3 balcoane, Imbunatatiri calitate...

  • An 1984

  • Camere 4

  • 80mp

  • Etaj 4